Na Twoje słowo, Panie

Agnieszka Dochniak

|

Gość Świdnicki 8/2019

dodane 21.02.2019 00:00

Pod takim hasłem od dziesięciu lat posługę biskupią pełni ks. Marek Mendyk. W niedzielę 10 lutego świętował rocznicę w rodzinnej Głuszycy.

▲	– Mamo, te kwiaty są dla ciebie. Nic więcej nie potrafię powiedzieć – mówił ze wzruszeniem duchowny. ▲ – Mamo, te kwiaty są dla ciebie. Nic więcej nie potrafię powiedzieć – mówił ze wzruszeniem duchowny.
Agnieszka Dochniak /foto gość

W kościele pw. Chrystusa Króla zebrali się: rodzina, bliscy, przyjaciele, znajomi, a także zaprzyjaźnieni księża i władze samorządowe. Modlili się za jubilata i składali mu życzenia. Proboszcz, ksiądz Sławomir Augustynowicz, witając zebranych i biskupa, cytował jego list skierowany do wspólnoty parafialnej przed dekadą, tuż po nominacji. „W Głuszycy się urodziłem, wzrastałem. Tu rodziło się moje powołanie do kapłaństwa i biskupiej posługi. Uczucia, jakie mi w tych dniach towarzyszą, podpowiadają, aby ze szczególną wdzięcznością odnieść się do osób, które Pan Bóg postawił na mojej drodze życia.

Zawsze w takich chwilach modlitwą ogarniam moich rodziców i rodzeństwo, a także kolegów i koleżanki z podwórka i z lat szkolnych, sąsiadów, wspaniałych nauczycieli oraz duszpasterzy”. Wszystkim tym osobom bp Mendyk dziękował również podczas Eucharystii, szczególnie zaś mamie Genowefie i rodzeństwu. W homilii jubilat mówił o fenomenie słowa Bożego. − Wierzę, że ono prowadzi człowieka przez życie. Jest tym, co przywraca siły, daje wolność. Słowo Jezusa jest lekarstwem na nasze zatrute myśli. Przyjęcie go z wiarą powoduje, że człowiek odzyskuje pełnię życia – stwierdził bp Mendyk i przyznał, że często rozważa fragment Pisma św. z przekonaniem, że jest on skierowany do kogoś innego.

W trakcie lektury nabiera jednak pewności, że Bóg zwraca się do niego. Kaznodzieja zachęcał, by – jak Piotr – słuchać słów Pana, a w modlitwie być otwartym na głos z nieba. Kiedy dajemy się poprowadzić słowu Bożemu, dokonują się rzeczy nadzwyczajne. Bóg działa i daje konkretne owoce. Przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Romanem Głodem dziękowali jubilatowi za nieustanną duchową obecność w gminie i podejmowane inicjatywy na rzecz mieszkańców. Za jego zasługi dla lokalnej społeczności Rada Miejska uhonorowała go tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca. Niespodzianką dla biskupa była obecność scholi z parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, w której pracował jako wikariusz. Jak mówił, dzięki tej wspólnocie odkrywał liturgię.

Biskup Marek Mendyk

Urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy. Tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2. Po  jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył w 1987 roku, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk metropolity wrocławskiego księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie katechetyki.

Studia ukończył 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został do niej inkardynowany. Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego legnickiej kurii biskupiej. Od tego czasu jest również wykładowcą katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001−2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. W latach 2002−2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. W diecezji pracował również jako wizytator ds. nauczania religii i koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych, opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursum corda” w Legnicy. Benedykt XVI 24 grudnia 2008 roku mianował kapłana biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Obecnie przewodniczy Komisji Wychowania Katolickiego KEP.