Bp Bałabuch ocenia 10 lat w komisji KEP

oprac. xp

publikacja 15.06.2021 07:57

- Wyzwań liturgicznych nigdy nam nie zabraknie, ciągle pojawiają się nowe, ale mamy w Polsce dobrze przygotowanych liturgistów, którzy czuwają nad poprawnością liturgii - podkreślił bp Adam Bałabuch, podsumowując posługę przewodniczącego Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Bp Bałabuch ocenia 10 lat w komisji KEP

Podkreśla, że głównym zadaniem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP w ostatnich latach było realizowanie - już za kadencji jego poprzednika bp. Stefana Cichego - tłumaczenia trzeciego wydania wzorcowego Missale Romanum (Mszału Rzymskiego) z 2002/2008 r. Komisja zajmowała się ponadto przygotowaniem nowego lekcjonarza oraz instrukcjami i wskazaniami dotyczącymi kwestii liturgicznych. - Był to czas bardzo pracowity dla naszej Komisji. Został wydłużony czas spotkań do dwóch a nawet trzech dni cztery razy w roku. I tak był to czas niewystarczający na zrealizowanie zadań Komisji - dodaje bp Bałabuch.

Zauważa też, że dla Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyzwaniem zawsze będzie przygotowywanie aktualnych edycji ksiąg liturgicznych, a także  tłumaczenie tekstów liturgicznych, zwłaszcza formularzy mszalnych. - Chodzi bowiem o to, by oddać wiernie myśl teologiczną zawartą w łacińskim tekście, a jednocześnie wyrazić ją w sposób poprawny i zrozumiały w języku polskim. Tematy do prac Komisji przychodzą m.in. z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w postaci nowych dokumentów, które trzeba przetłumaczyć i zaadaptować do polskich warunków (np. nowe wytyczne dotyczące posługi lektora i akolity). Pojawiają się też tematy zgłaszane do Komisji przez różne gremia, czy też po prostu życie przynosi nowe wyzwania, jak np. czas pandemii - wyjaśniał.

Wieloletni przewodniczący komisji zauważył, że w Polsce jest wielu „dobrych i kompetentnych liturgistów, którzy w sposób mądry i odpowiedzialny kształtują postawy liturgiczne polskiego duchowieństwaˮ. Zagrożeniem natomiast pozostaje zawsze pokusa, by wprowadzać do liturgii własne pomysły, niezgodne z obowiązującymi normami liturgicznymi, np. wprowadzanie własnych wprowadzeń czy komentarzy tam, gdzie należy posłużyć się wiernie tekstem liturgicznym.

Cieszy się, że jest wielu wiernych, którzy interesują się zagadnieniami liturgicznymi, a zwłaszcza obowiązującymi normami związanymi ze sprawowaniem Mszy św. i innych sakramentów czy też nabożeństw. Świadczy o tym liczba pytań, które wpływają na adres mailowy Komisji. Wskazał, jak ważne jest, aby zarówno księża, jak i wierni traktowali rzeczy święte jak święte.

- Chodzi o to, żeby stawać się świadkiem sprawowanego misterium. By ujawniała się żywa wiara i głęboka pobożność. Nie da się głębiej wejść w celebrowanie obrzędów liturgicznych, jeżeli nie jestem w jedności z Jezusem, którego misterium sprawuję. Zatem troska o duchowość, o moją komunię z Chrystusem, taką na co dzień, to jest właśnie też troska o poprawną, głęboką, z żywą wiarą sprawowaną liturgię. Zawsze sprawowanie sakramentów czy uczestniczenie w nich wypływa z mojej duchowości, z mojej wewnętrznej przyjaźni z Chrystusem, z zakorzenienia się w Chrystusie jako naszym Panu i Zbawicielu. Nasze życie duchowe wydaje się tutaj decydujące - wtedy zawsze to, co czynię w ramach liturgii, będę traktował w sposób święty, będę miał zawsze świadomość tego, Kogo reprezentuję. To jest ogromnie ważne, żeby z biegiem lat, kiedy tę liturgię sprawujemy, do niej się nie przyzwyczajać, ale ciągle przeżywać na nowo i coraz głębiej. To jest klucz do głębokiego sprawowania i uczestniczenia w liturgii - dodał.

Za największe wyzwanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w najbliższym czasie bp Bałabuch uznał dokończenie tłumaczenia i przygotowanie do druku nowego wydania Mszału rzymskiego. To nowe zadanie stoi już przed jego następcą bp. Piotrem Gregerem z diecezji bielsko-żywieckiej, który został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w czasie 389. Zebrania Plenarne KEP obradującego w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej.